DE EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST ZAL ZIJN OP DONDERDAG 2 OKTOBER 2008.

LET OP: DE BIJEENKOMST ZAL ZIJN IN SKALOKO, Scharloo (Achter de Movies). De zaal is open vanaf 19.30 uur. Er is weer volop gelegenheid om te ruilen, kopen, verkopen van postzegels en om de kavels van de veiling te bekijken.

Er is een grote bak met zegels aanwezig, waarin men naar hartelust kan grasduinen. De zegels kosten 5 cent per stuk. Afrekenen bij de voorzitter.

Er zal voorts een grote kist aanwezig zijn met poststukken. Deze poststukken, vanuit de gehele wereld, zijn te koop vanaf NAG 0,50 per stuk. Afrekenen bij de secretaris.

Gratis koffie en/of thee voor alle bezoekers.

AGENDA:

  1. Opening door voorzitter
  2. Mededelingen/ingekomen stukken
  3. Veiling
  4. Verloting
  5. Sluiting door voorzitter

NALATENSCHAPPEN

Het bestuur maakt U erop attent dat de vereniging beschikt over een nalatenschapcommissie die eventueel de nabestaanden wil adviseren met betrekking tot een eventuele liquidatie van postzegelverzamelingen van overleden leden. Wij adviseren onze leden met klem in hun verzameling een aantekening op te nemen dat nabestaanden, alvorens tot liquidatie van de verzameling over te gaan, contact op te nemen met het bestuur, dat dan voor verder contact met de commissie zal zorg dragen.

SCHRIFTELIJK BIEDEN

Teneinde leden die verhinderd zijn om op de ledenbijeenkomst te komen toch in de gelegenheid te stellen te kunnen bieden op de kavels van de veiling is het ook mogelijk hierop schriftelijk te bieden. Hieraan zijn de navolgende regels verbonden.

  1. Het bieden kan uitsluitend schriftelijk (dus niet telefonisch);
  2. Bieding dient uw naam en telefoonnummer te vermelden.
  3. Bieding dient 24 uur voor aanvang van de veiling te zijn ontvangen.
  4. Indien een kavel aan U is toegewezen, ontvangt U hiervan per omgaande bericht.
  5. Opbrengsten van de kavels zullen in het eerstvolgende bulletin worden vermeld.